Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: ZANDHANDEL HOEKSCHE WAARD B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE STRIJEN

Artikel 1  Definities

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Zandhandel Hoeksche Waard: Zandhandel Hoeksche Waard B.V., statutair gevestigd te Strijen, kantoorhoudende te (3291 CA) Strijen aan de Simon Stevinstraat 12, gebruiker van deze algemene voorwaarden;

(b) Zakelijke Afnemer: de onderneming of professionele instelling die aan Zandhandel Hoeksche Waard een opdracht tot levering van Producten heeft verstrekt;

(c)  Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

(d)  Opdrachtgever: de Zakelijke Afnemer of Consument;

(e) Overeenkomst: de overeenkomst(en) tot levering van Producten dan wel de overeenkomst van opdracht tot levering van Producten;

(f) Producten: alle goederen of diensten die door Zandhandel Hoeksche Waard aan Opdrachtgever worden geleverd althans door Opdrachtgever worden besteld, waaronder maar niet uitsluitend zand, grond, grind en andere bouwstoffen.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever.

2.2  Zandhandel Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

2.3  Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen aanvaardt Opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging.

2.4  Zandhandel Hoeksche Waard is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Zandhandel Hoeksche Waard die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van Zandhandel Hoeksche Waard, tenzij ingevolge van een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

2.6  In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte en/of opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, hebben de in de offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, voorrang.

 

Artikel 3  Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Zandhandel Hoeksche Waard zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2  Zandhandel Hoeksche Waard is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Zandhandel Hoeksche Waard.

3.3  Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Zandhandel Hoeksche Waard binden Zandhandel Hoeksche Waard niet dan nadat en voor zover zij door Zandhandel Hoeksche Waard uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Zandhandel Hoeksche Waard heeft het recht een kredietwaardigheid onderzoek met betrekking tot de Zakelijke Afnemer te laten verrichten op basis waarvan Zandhandel Hoeksche Waard bevoegd is een reeds gedaan aanbod in te trekken.

3.5 Indien Zandhandel Hoeksche Waard kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Zandhandel Hoeksche Waard zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan Opdrachtgever.

3.6 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Zandhandel Hoeksche Waard tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

 

Artikel 4  Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzenden van een opdrachtbevestiging of aanvaarden van een aanbieding/offerte door Opdrachtgever, of het schriftelijk bevestigen door Zandhandel Hoeksche Waard van een order, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door Zandhandel Hoeksche Waard.

4.2 Zandhandel Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om binnen acht dagen aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen te geven dat de bestelling conform de in lid 1 genoemde Overeenkomst niet of niet ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandigheden waarvan Zandhandel Hoeksche Waard redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de Overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeenstemming bereikt kan worden.

4.3  Na het tot stand komen van de Overeenkomst worden door Opdrachtgever voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen enkel en alleen door Zandhandel Hoeksche Waard uitgevoerd na diens schriftelijke aanvaarding.

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, gewichten en samenstellingen welke door Zandhandel Hoeksche Waard bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn indicatief en voor Zandhandel Hoeksche Waard niet bindend en worden te goeder trouwe gegeven.

4.5  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4.6  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Zandhandel Hoeksche Waard overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Zandhandel Hoeksche Waard te stellen.

4.7  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Zandhandel Hoeksche Waard onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 5  Prijzen

5.1 De door Zandhandel Hoeksche Waard opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting.

5.2  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5.3  Indien na de datum van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden – is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat de Zakelijke Afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

5.4 Prijsverhogingen als bedoeld in lid 3, ontstaan na drie maanden ná totstandkoming van de Overeenkomst worden tevens doorberekend aan de Consument. De Consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of de Overeenkomst te ontbinden.

5.5  Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de BTW, worden altijd doorberekend.

5.6  Kosten voortvloeiend uit aanvullingen op- en/of wijzigingen van de opdracht/de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6  Laagwatertoeslag

6.1 Zandhandel Hoeksche Waard is in elk van de navolgende gevallen bevoegd aan de Zakelijke Afnemer een laagwatertoeslag op de koopprijs van de per schip geleverde producten in rekening te brengen:

–  indien de waterstand op de peilschaal te Maxau lager is dan 450 cm en/of lager is dan 180 cm volgens de peilschaal te Kaub voor de schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Basel en Koblenz, of enige aan de Neckar of de Main gelegen laadplaats;

–  indien de waterstand op de peilschaal te Keulen lager is dan 221 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Koblenz en Ruhrort, of enige aan de Moezel of de Saar gelegen laadplaats;

–  indien de waterstand op de peilschaal te Ruhrort lager is dan 280 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Ruhrort en Lobith en de daarop aangesloten kanalen;

–  indien de vaardiepte op het traject Millingen-st. Andries lager is dan 300 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, geladen hebben op een winplaats langs de Maas en/of de Zuid-Willemsvaart en/of de Waal;

–  indien de waterstand tussen de IJsselkop en Zutphen lager is dan 260 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, geladen hebben op een winplaats langs het Pannerdensch Kanaal, de Rijn en/of de IJssel.

6.2 Zandhandel Hoeksche Waard is gehouden de Zakelijke Afnemer tijdig mee te delen of en hoeveel laagwatertoeslag hij in rekening zal brengen. De Zakelijke Afnemer dient binnen een door Zandhandel Hoeksche Waard aan te geven termijn aan Zandhandel Hoeksche Waard te berichten of hij:

 1. levering van de producten op de overeengekomen tijd en plaats wenst, in welk geval koper verplicht is de laagwatertoeslag te betalen;
 2. levering van de producten wenst uit te stellen totdat de toestand van laagwater is geëindigd.

Artikel 7  Betalingen

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door Zandhandel Hoeksche Waard aan te wijzen bankrekening binnen de op de factuur weergegeven betalingstermijn, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij anders vermeld op de factuur.

7.2  De Zakelijke Afnemer kan zich jegens Zandhandel Hoeksche Waard niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten indien de Consument voldoet aan de vereisten die de wet aan verrekening stelt.

7.3 Het zal Zandhandel Hoeksche Waard bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van Opdrachtgever een contante dan wel voorlopige en gedeeltelijk betaling te verlangen.

7.4  Indien betaling niet binnen de op de factuur weergegeven betalingstermijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten-)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag.

7.5 Zandhandel Hoeksche Waard is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van Producten over te gaan of deze voort te zetten, zekerheid of vooruitbetaling te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet wordt verschaft, is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te  ontbinden, onverminderd het recht van Zandhandel Hoeksche Waard op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

7.6  Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250.

7.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.

7.8  De Zakelijke Afnemer verstrekt, tot zekerheid van betaling en op eerst verzoek van Zandhandel Hoeksche Waard, (extra) zekerheid op de wijze zoals Zandhandel Hoeksche Waard dat wenst.

7.9 Zolang Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van diens betalingsverplichtingen, is Zandhandel Hoeksche Waard bevoegd de nakoming van de ingevolge de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen op te schorten.

Artikel 8  Wijze van levering

8.1  Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf”, “franco voor de wal”, “franco op de wal” en “franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst is bepaald.

8.2  Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van Producten vanaf het winwerktuig, de verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot van Zandhandel Hoeksche Waard of een andere door Zandhandel Hoeksche Waard aan te wijzen locatie, deze hierna tezamen te noemen: de Leveringsplaats.

8.3 Onder levering “franco voor de wal” wordt verstaan levering van Producten per schip van of vanwege Zandhandel Hoeksche Waard vóór een loswal.

8.4 Onder levering “franco op de wal” wordt verstaan levering van Producten per schip van of vanwege Zandhandel Hoeksche Waard op een loswal.

8.5 Onder levering “franco werk” wordt verstaan de levering van Producten op de met Opdrachtgever overeengekomen en door Opdrachtgever aangewezen plaats van lossing, anders dan “af bedrijf”, “voor de wal” of “op de wal”

Artikel 9  Tijdstip en plaats van levering

9.1 Als tijdstip van levering “af bedrijf” geldt het moment waarop het te leveren product in het laadruim valt van het daartoe door of namens Opdrachtgever ter belading aangeboden transportmiddel of, indien dat eerder is, het moment waarop Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard. Als plaats van levering “af bedrijf” geldt de hiervoor in artikel 8 genoemde Leveringsplaats. Zandhandel Hoeksche Waard bepaalt bij levering “af bedrijf” de volgorde en tijdstippen van levering en belading.

9.2  Als tijdstip van levering “franco voor de wal” geldt het moment waarop Opdrachtgever begint met het lossen van de producten – voor de loswal – vanuit het laadruim van het schip van Zandhandel Hoeksche Waard dan wel, indien dat eerder is, op het moment dat Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.

Levering franco voor de wal geschiedt op de plaats – voor de wal – en het tijdstip welke Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever op aanwijzing van Opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien geen exacte aanduiding van de plaats van levering heeft plaatsgevonden, kan levering geschieden voor de dichtstbijzijnde loswal aan voor Zandhandel Hoeksche Waard bereikbaar grootvaarwater. Indien de plaats van levering door Opdrachtgever wel exact is aangeduid maar deze voor Zandhandel Hoeksche Waard op het overeengekomen tijdstip niet of moeilijk bereikbaar is, is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd als plaats van levering te kiezen de dichtstbijzijnde wel bereikbare plaats. Zandhandel Hoeksche Waard is gerechtigd alle schade welke zij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip gelost kunnen worden op Opdrachtgever te verhalen.

Opdrachtgever is verplicht op de overeengekomen tijd en voorts binnen de wettelijke laad- en lostijden het product uit het schip van Zandhandel Hoeksche Waard te lossen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, heeft Zandhandel Hoeksche Waard het recht zelf tot lossen over te gaan, zulks geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Zandhandel Hoeksche Waard kan alsdan ook alle (overige) schade die hij ten gevolge van dit nalaten lijdt op Opdrachtgever verhalen.

9.3  Als tijdstip van levering “franco op de wal” geldt het moment waarop Zandhandel Hoeksche Waard de Producten op de loswal heeft gelost of, indien dit eerder is, op het moment dat Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.

Levering “franco op de wal” geschiedt op de plaats – op de wal – en het tijdstip welke Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever op aanwijzing van Opdrachtgever zijn overeengekomen. De lossing op de wal geschiedt door Zandhandel Hoeksche Waard. Indien lossing op de door Opdrachtgever aangewezen plaats en/of het overeengekomen tijdstip niet mogelijk is, dient Zandhandel Hoeksche Waard dit terstond aan Opdrachtgever te melden, waarna Opdrachtgever gehouden is een andere losplaats aan te wijzen waar, binnen een halve dag na die melding, de lossing wel mogelijk is. Indien Opdrachtgever nalaat die andere losplaats aan te wijzen heeft Zandhandel Hoeksche Waard aan zijn verplichting tot levering voldaan door de Producten te lossen op een plaats zo dicht mogelijk bij de aanvankelijk aangewezen plaats van lossing. Zandhandel Hoeksche Waard is gerechtigd alle schade welke zij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip kunnen lossen op Opdrachtgever te verhalen.

9.4 Als tijdstip van levering “franco werk” geldt het moment waarop Zandhandel Hoeksche Waard de Producten heeft gelost of, indien dit eerder is, op het moment dat Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.

Levering “franco werk” geschiedt op de plaats en het tijdstip welke Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever op aanwijzing van koper zijn overeengekomen.

Indien het voor Zandhandel Hoeksche Waard niet mogelijk of moeilijk is de Producten te leveren op de door Opdrachtgever aangewezen plaats en/of het tijdstip, is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd de Producten te leveren op de dichtstbijzijnde voor Zandhandel Hoeksche Waard bereikbare plaats. Zandhandel Hoeksche Waard is nimmer verplicht de Producten verder te vervoeren dan tot waar het transportmiddel van Zandhandel Hoeksche Waard op normale wijze kan komen. Zandhandel Hoeksche Waard is gerechtigd alle schade die hij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip kunnen lossen op Opdrachtgever te verhalen.

9.5  Opdrachtgever dient Zandhandel Hoeksche Waard genoegzaam te informeren over de aard en de gesteldheid van de plaats van bestemming van de door Zandhandel Hoeksche Waard af te leveren Producten zodat Zandhandel Hoeksche Waard op adequate wijze het door Zandhandel Hoeksche Waard te bezigen transportmiddel – welk transportmiddel overigens ter keuze staat van Zandhandel Hoeksche Waard – kan kiezen.

Artikel 10  Levering

10.1 Door Zandhandel Hoeksche Waard opgegeven leveringstermijnen gelden voor Zandhandel Hoeksche Waard niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van niet tijdige levering is Zandhandel Hoeksche Waard dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

10.2 Bij overschrijding van fatale leveringstermijnen, dan wel bij verzuim als hiervoor bedoeld, heeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding doch slechts de keuze om binnen een door Opdrachtgever daartoe te stellen redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Bij een Overeenkomst met Consument is Zandhandel Hoeksche Waard gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

10.3  Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen binnen de daartoe in de Overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de Overeenkomst slechts is bepaald dat Opdrachtgever de Producten in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is Opdrachtgever gehouden de Producten geleidelijk en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoenomstandigheden, af te nemen. Zandhandel Hoeksche Waard is, indien naar zijn oordeel Opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd koper alsnog een termijn te noemen, binnen welke termijn Opdrachtgever verplicht is de Producten of een deel van de Producten af te nemen.

10.4  Indien Opdrachtgever de Producten met inachtneming van het bovenstaande niet tijdig heeft afgenomen zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn. Zandhandel Hoeksche Waard heeft, naast de andere rechten welke alsdan krachtens de wet voor hem uit het verzuim van de Opdrachtgever voortvloeien, het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden.

10.5 Indien Opdrachtgever de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Zandhandel Hoeksche Waard opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening brengen conform het volgens Zandhandel Hoeksche Waard geldende tarief.

10.6 Zandhandel Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.

Artikel 11  Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

11.1  Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.2  Ingeval Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hem surseance van betaling wordt verleend, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag wordt gelegd of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is Zandhandel Hoeksche Waard gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde Producten terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

11.3  Alle geleverde zaken blijven dienaangaande bij uitsluiting eigendom van Zandhandel Hoeksche Waard tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Zandhandel Hoeksche Waard zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten voldaan heeft.

11.4  Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden.

11.5  Zandhandel Hoeksche Waard verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Zandhandel Hoeksche Waard zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken.

Artikel 12  Reclames

12.1 Bij aflevering van Producten dienen deze door Opdrachtgever op zichtbare vermissingen en/of gebreken te worden gecontroleerd.

12.2  In geval van levering per vrachtauto dient de inspectie van de Producten te worden uitgevoerd vóórdat vermenging van de Producten met materiaal/goederen van andere herkomst of samenstelling of verwerking van de Producten heeft plaatsgevonden. De inspectie en het reclameren naar aanleiding daarvan dienen te geschieden terstond na lossing.

12.3  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

12.4  Na het verstrijken van deze termijnen wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Zandhandel Hoeksche Waard in behandeling genomen.

12.5  Voor zaken geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toepassing zijn, die deze

derden met Zandhandel Hoeksche Waard overeengekomen zijn.

12.6  Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Zandhandel Hoeksche Waard te leveren Producten moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Reclames betreffende geringe, in de branche gebruikelijke, afwijkingen van kwaliteit, kleur en/of gewicht, worden door Zandhandel Hoeksche Waard niet geaccepteerd.

12.7 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt het monster ter vaststelling van de doorsneehoedanigheid van de geleverde producten. Geringe afwijkingen van de hoedanigheid volgens monster die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden, gelden niet als een gebrek in het product.

12.8  Bij door Zandhandel Hoeksche Waard erkende reclames is Zandhandel Hoeksche Waard, onder voorbehoud van een aansprakelijkheid voortvloeiend uit de wet, slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken.

12.9  Indien  Opdrachtgever,  zonder  dat er met Zandhandel Hoeksche Waard tot overeenstemming is gekomen, om welke reden ook, een nieuwe respectievelijk verbeterde levering wenst, zal hij Zandhandel Hoeksche Waard op straffe van verlies zijner aanspraken/in de gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken, welke uitspraak voor Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever bindend zal zijn. De expert wordt in zo’n geval door Zandhandel Hoeksche Waard gekozen. Mocht daarna nog geen overeenstemming zijn te bereiken, dan zullen 2 experts worden gekozen, door ieder der partijen afzonderlijk, waarbij een eventuele derde expert door de reeds gekozen experts kan worden benoemd. Diens uitspraak zal voor koper en Zandhandel Hoeksche Waard bindend zijn. De kosten van de experts zijn voor rekening van de verliezende partij.

12.10  Opdrachtgever moet Zandhandel Hoeksche Waard, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan acht werkdagen na de reclame, in de gelegenheid stellen om gebreken vast te (laten) stellen. Indien Opdrachtgever de zaken evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

12.11  Indiening van een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Zandhandel Hoeksche Waard.

12.12  Zandhandel Hoeksche Waard garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

Artikel 13  Hoeveelheid

13.1 Bij levering per schip wordt de geleverde hoeveelheid op voor Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever bindende wijze bepaald op basis van de door Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever getekende losbon waarop de ijkopnames voor en na lossing zijn vermeld. De meting geschiedt door een erkend ijkmeester en op kosten van de Opdrachtgever. Bij gebreke van een ijkopname wordt de hoeveelheid op voor Zandhandel Hoeksche Waard en Opdrachtgever bindende wijze bepaald op basis van de meetbrief of het laadbewijs, zulks naar keuze van de Zandhandel Hoeksche Waard.

13.2  Bij levering per vrachtauto wordt de geleverde hoeveelheid op voor beide Partijen bindende wijze bepaald, middels weging en/of volumetrische vaststelling door Zandhandel Hoeksche Waard, zoals op het door de chauffeur getekende weegformulier, laadbon of soortgelijk document, tenzij onomstotelijk komt vast te staan dat een andere hoeveelheid is geleverd dan op het betreffende document is vermeld; alsdan wordt de werkelijk hoeveelheid aan Opdrachtgever geleverd en wordt deze werkelijke hoeveelheid aan Opdrachtgever gefactureerd.

13.3  Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid en deze afwijking niet meer bedraagt dan hetgeen in de branche van het betrokken product gebruikelijk en normaal is, zal de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid in de plaats komen van de overeengekomen hoeveelheid en heeft Opdrachtgever geen recht om te reclameren ter zake de afwijkingen in de hoeveelheid.

13.4 Indien bij levering in schepen de geladen hoeveelheid groter is dan de overeengekomen hoeveelheid en deze afwijking meer bedraagt dan hetgeen in de branche van het betrokken product gebruikelijk en normaal is en dit niet een gevolg is van opzet van Zandhandel Hoeksche Waard c.q. verlader en indien deze grotere hoeveelheid niet op eenvoudige wijze op de laadplaats uit het schip kan worden gelost zal deze grotere hoeveelheid deel uitmaken van de levering aan Opdrachtgever en aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Evenwel zal alsdan in een afwijking van hetgeen in artikel 14.5 is bepaald het risico voor de betaling aan overheidsinstanties van een eventuele boete vanwege dientengevolge ontstane overbelading voor rekening komen van Zandhandel Hoeksche Waard c.q. verlader.

13.5  Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald dienen reclames ter zake de hoeveelheid terstond na de levering en in elk geval vóór het lossen uit het voertuig schriftelijk aan Zandhandel Hoeksche Waard kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14  Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Zandhandel Hoeksche Waard jegens een Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Zandhandel Hoeksche Waard daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

14.2 Indien Zandhandel Hoeksche Waard voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Zandhandel Hoeksche Waard beperkt tot maximaal tweemaal het door Zandhandel Hoeksche Waard in de desbetreffende kwestie aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag.

14.3  Zandhandel Hoeksche Waard is niet aansprakelijk voor schade, voorzover de schade gedekt is door enige door Opdrachtgever gesloten verzekering.

14.4 Aansprakelijkheid van Zandhandel Hoeksche Waard voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.5  Opdrachtgever vrijwaart Zandhandel Hoeksche Waard voor eventuele boetes die overheidsinstanties jegens Zandhandel Hoeksche Waard in verband met onjuiste belading zullen of willen heffen.

14.6  Zandhandel Hoeksche Waard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, behoudens grove schuld en opzet van Zandhandel Hoeksche Waard.

14.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Zandhandel Hoeksche Waard zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

14.8  Opdrachtgever vrijwaart Zandhandel Hoeksche Waard voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Zandhandel Hoeksche Waard geleverde Producten of anderszins met de tussen Opdrachtgever en Zandhandel Hoeksche Waard gesloten Overeenkomst.

14.9  Zandhandel Hoeksche Waard is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan Zandhandel Hoeksche Waard in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van overmachtsituaties waar onder meer onder worden verstaan brand daar waar de zaken zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van Zandhandel Hoeksche Waard vallen, waardoor vertraging ontstaat in de aflading.

14.10 In geval van overmacht zijn partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15  Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2  Binnen 10 dagen na de beëindiging van de Overeenkomst zal iedere partij de door de geheimhoudingsplicht bestreken gegevens aan de rechthebbende partij retourneren, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens zal blijven bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

15.3 Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding, alsmede een boete van € 500 per dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de schadelijdende partij om in al deze gevallen de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 16  Ontbinding

16.1 Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst.

16.2  Daarnaast is Zandhandel Hoeksche Waard bevoegd de Overeenkomst  zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Alle vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17  Geschillen

17.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

17.2  Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten worden beslecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter.

Artikel 18  Consumenten

18.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden niet jegens de Consument indien en voor zover de betreffende bepaling in strijd zou zijn met de zwarte lijst, zoals opgenomen in artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek.

18.2  Indien en voor zover een bepaling in strijd is met artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en onveranderd van toepassing.

KOOP OP AFSTAND AAN CONSUMENTEN

Toepasselijkheid

 1. In aanvulling op de algemene voorwaarden, zoals voornoemd, is deze paragraaf van toepassing op elk aanbod van Zandhandel Hoeksche Waard en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zandhandel Hoeksche Waard en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zandhandel Hoeksche Waard voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Zandhandel Hoeksche Waard zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Herroepingsrecht bij producten:

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen ontbinden. Zandhandel Hoeksche Waard mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Indien Zandhandel Hoeksche Waard de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.
 5. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Zandhandel Hoeksche Waard hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Zandhandel Hoeksche Waard.
 2. Beroep op het herroepingsrecht is slechts mogelijk in het geval het Product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte, niet vermengde of niet bewerkte en niet verwerkte staat verkeren.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Zandhandel Hoeksche Waard. Dit hoeft niet als Zandhandel Hoeksche Waard heeft aangeboden het Product zelf af te halen.
 4. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 7. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als Zandhandel Hoeksche Waard niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Zandhandel Hoeksche Waard aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.